Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Uradni list RS št. 30/2006 in 51/2014, člen 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS št. 66/2016) organiziramo:

1. SEMINAR ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE USLUŽBENCEV, KI UPRAVLJAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

 

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 1. nadstropje

v torek, 14. maja 2019 od 9. do 14. ure.

 

Seminar je v prvi vrsti namenjen uslužbencem, ki so na osnovi 39. člena ZVDAGA dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Priporočamo ga tudi vodilnim in vodstvenim delavcem javnopravnih oseb, predstojnikom izpostav, enot, podružnic, ipd. Na seminarju bodo predavali uslužbenci Pokrajinskega arhiva.

 

Udeleženci  bodo imeli po strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

 

Program seminarja obsega seznanitev udeležencev z naslednjimi vsebinami:

- dokumentarno gradivo;

- dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;

- namen varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;

- dolžnosti javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;

- pravila pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva;

- način urejanja dokumentarnega gradiva v tekoči in stalni zbirki;

- način varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo;

- roki hrambe dokumentarnega gradiva;

- način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva;

- varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

- način in postopek izročanja arhivskega gradiva arhivu;

- osnove s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki.

 

PRIJAVE sprejemamo do srede, 8. maja 2019

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
po faksu: (05) 302 77 38 ali na e-mail: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60 EUR na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.
Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga lahko prejme v elektronski obliki ali na papirju.

Prijavi za seminar lahko priložite že tudi prijavo za preizkus.
Prijavi za preizkus priložite kopijo spričevala o zaključeni izobrazbi (kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo). O datumu preizkusa vas bomo pravočasno obvestili.
Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 50 EUR na udeleženca.

 

2. SEMINAR ZA DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA USLUŽBENCEV, KI UPRAVLJAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM 

Seminar je namenjen uslužbencem javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in so preizkus strokovne usposobljenosti že opravili. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom namreč v 10. členu določa, da morajo pridobljeno strokovno znanje dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsake tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 1. nadstropje
v četrtek, 16. maja 2019 od 9. do 14. ure.

Program seminarja obsega predstavitev obveznosti javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva. Osrednji del programa bo namenjen elektronskemu gradivu. Veliko časa bo na razpolago za diskusijo, zlasti v zvezi z e-gradivom, odbiranjem in izročanjem arhivskega gradiva arhivu ter materialnim varstvom gradiva. Poleg uslužbencev novogoriškega arhiva bo predaval mag. računalništva Boris Domajnko iz sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo pri Arhivu RS. Morebitna vprašanja nam lahko pošljete že vnaprej.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

PRIJAVE sprejemamo do srede, 8. maja 2019

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica,
po faksu: (05) 302 77 38 ali na e-mail: pa-ng@pa-ng.si

Kotizacija za dopolnilni seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60 EUR na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.
Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga lahko prejme v elektronski obliki ali na papirju.

 

mag. Drago Trpin
DIREKTOR

 


Dne  5.11.2016 je začel veljati nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: pravilnik), ki je nadomestil Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

Pravilnik na nov način ureja sistem obveznega dopolnjevanja in obnavljanja pridobljenega strokovnega znanja, s čimer se nadomešča dosedanji sistem zbiranja kreditnih točk. 

NAZIV STORITVE

Obvezno dopolnjevanje in obnavljanje pridobljenega strokovnega znanja

Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialno varstvo, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejmejo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz njega odbrano arhivsko gradivo. Za izvajanje omenjenih zakonskih nalog morajo  zagotoviti ustrezne materialne, kadrovske in finančne pogoje, kamor spada tudi izobraževanje uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom. Slednji morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu, po opravljenem preizkusu pa morajo znanje redno obnavljati in dopolnjevati.

Podrobnejši pogoji za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti ter potek obveznega dopolnjevanja in pridobivanja dodatnega strokovnega znanja, so določeni z zgoraj omenjenim pravilnikom:

KDO

  • Uslužbenci, ki v sodelovanju s predstojnikom ali drugim pooblaščenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.
  •  Delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, so dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti pa redno obnavljati in pridobivati dodatno strokovno znanje, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

KJE IN KAKO

Vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti se morajo udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za  področja iz drugega odstavka 3. člena pravilnika organizirajo pristojni arhivi.

Triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja iz prvega odstavka 10. člena začne teči z dnem 5. 11. 2016, razen v primerih postopkov, povezanih z izobraževanji za pripravo na preizkus in preizkusi strokovne usposobljenosti, začetih pred začetkom veljavnosti novega pravilnika, ki se dokončajo v skladu z določbami Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

PRISTOJNI ORGANI za izvajanje strokovnih izobraževanj

Strokovna izobraževanja organizirajo pristojni javni arhivi, ki vodijo tudi pregled nad opravljenimi izobraževanji. V ta namen jim osebe iz prvega odstavka 10. člena pravilnika posredujejo ustrezna dokazila.