Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1. člen
Čitalnica arhiva je odprta vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 (v dnevih pred prazniki od 8.00 do 13.00). Če se čitalnica za uporabnike začasno zapre za del dneva, dan ali več dni, je treba uporabnike obvestiti o tem najmanj 2 delovna dneva prej z obvestilom na vidnem mestu pri vhodu v stavbo in pred čitalnico.

2. člen
V čitalnici arhiva opravlja stalno dežurstvo strokovni  sodelavec  za čitalniško službo.  V primeru njegove odsotnosti  opravljajo dežurstvo drugi strokovni delavci arhiva.

3. člen
Strokovni sodelavec za čitalniško službo  sprejema naročila uporabnikov, daje na vpogled pripomočke za uporabo arhivskega gradiva, pripravlja gradivo in ga daje  uporabnikom na vpogled. Obiskovalcem mora nuditi strokovno pomoč, jih nadzirati, da se pri uporabi arhivskega gradiva ravnajo po Uredbi o varstvu dokumentarnega in  arhivskega gradiva  in Čitalniškem redu.
Voditi mora evidence o uporabi arhivskega gradiva in sicer:

 • matične liste uporabnika arhivskega gradiva,
 • prijave uporabe arhivskega gradiva,
 • naročilnice za uporabo arhivskega gradiva,
 • naročilnice za reproduciranje arhivskega gradiva,
 • prijave za uporabo arhivskega gradiva, ki so bile dane ustno na zapisnik.

Skrbeti mora za pripravo in vračanje gradiva, posredovati dodatne informacije, ki jih dobi od pristojnih delavcev arhiva, sprejemati naročila za reproduciranje arhivskega gradiva, sestavljati pogodbe o izposoji arhivskega gradiva in pogodbe o objavi reprodukcij arhivskega gradiva. Po uporabi gradivo pregleda in ga po potrebi tehnično uredi.

4. člen
Pogodbe o izposoji arhivskega gradiva  in pogodbe o objavi reprodukcij arhivskega gradiva vodi tajništvo arhiva.

5. člen
V primeru zahtevnejših informacij iz arhivskega gradiva daje informacije odgovorni arhivist, ki  v izjemnih primerih tudi pripravi gradivo.

6. člen
Uporabnik lahko naroči arhivsko gradivo osebno v čitalnici, pisno, po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti. Gradivo, naročeno do 14.00, dobi naslednji delovni dan oz. po dogovoru najkasneje v dveh dneh.

7. člen
Arhiv ne more izpolniti naročila, če so podatki uporabnika za pripravo gradiva netočni ali pomanjkljivi. Če uporabnik ne pride ob napovedanem času in ne obvesti arhiva o spremembi, bo naročeno arhivsko gradivo naslednji delovni dan vrnjeno v skladišče in naročilo bo izničeno.

8. člen
Obiskovalci čitalnice se javijo dežurnemu delavcu v čitalnici, se identificirajo in  vpišejo v knjigo obiskovalcev. V garderobne omare morajo odložiti torbe in prtljago. Arhivsko gradivo naročajo pri dežurnem delavcu v čitalnici, kjer ob prvem obisku izpolnijo matični list uporabnika arhivskega gradiva.

9. člen
Uporabnik lahko dobi dnevno v uporabo praviloma največ 5 tehničnih enot arhivskega gradiva (pri tem šteje za tehnično enoto: fascikel, škatla, knjiga, mapa, kos - npr. načrt), mednje pa niso všteta arhivska pomagala. Uporabnik sme  hkrati uporabljali le eno tehnično enoto.

10. člen
Uporabniki v čitalnici lahko uporabljajo literaturo iz interne knjižice arhiva.

11. člen
Na delovni mizi v čitalnici imajo lahko poleg arhivskega gradiva le tiste pripomočke, ki jih nujno potrebujejo pri svojem delu (papir, pisalo in računalnik). Za vse druge pripomočke pri uporabi gradiva je potrebno dobiti dovoljenje dežurnega delavca.

12. člen
Uporabniki lahko arhivsko gradivo v čitalnici samo prerisujejo oziroma ga prepisujejo tako, da se original ne poškoduje. Nikoli ne sme biti gradivo pod papirjem, na katerem delajo zabeležke.

13. člen
Uporabnik arhivskega gradiva odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, štev. 86/2004 in 113/2005) in na izvrševanje avtorskih pravic v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, štev. 94/2004, 17/2006 in 139/2206).


14. člen
Dežurni delavec v čitalnici skrbi, da poteka raziskovalno delo v tišini. Obiskovalca, ki se ne bi držal navodila opozori, mu odvzame gradivo in ga odstrani iz čitalnice. Prav tako v čitalnici ni dovoljeno uporabljati mobilnih telefonskih aparatov.

15. člen
Če so za zaščito originalov izdelane kopije arhivskega gradiva, se dajejo v uporabo praviloma le kopije; fotokopije, mikrofilmski posnetki, fotografije, diapozitivi, optični diski... Arhiv lahko začasno omeji uporabo neurejenega ali poškodovanega gradiva, vendar mora uporabnika obvestiti, kdaj bo dostopno.


16. člen
Uporabnik mora arhivsko gradivo uporabljati tako, da se ohrani njegova urejenost ter zaporedje spisov in da se gradivo ne poškoduje. Upoštevati mora navodila dežurnega delavca v čitalnici, sicer se mu uporaba prepove. Če pride po krivdi uporabnika do poškodbe arhivskega gradiva, je ta dolžan arhivu povrnili stroške restavracije oziroma konservacije, tudi če je bila poškodba nenamerna.

17. člen
Uporabniki morajo pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva citirati uporabljeno arhivsko gradivo z navedbo imena ali kratice arhiva (PANG), signaturo (številko) in ime arhivskega fonda oziroma zbirke ter navedbo številke tehnične ali arhivske enote, iz katere je arhivsko gradivo.


18. člen
Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz arhiva objavili publikacijo ali članek, so dolžni arhivu izročiti vsaj en izvod publikacije ali separata članka.
Za objavo arhivskih dokumentov je potrebno skleniti z arhivom pisno pogodbo.

19. člen
Uporaba arhivskega gradiva v komercialne namene ali vsakršno razmnoževanje (ponovno fotokopiranje ali preslikavanje) brez odobritve arhiva ni dovoljeno.

20. člen
V čitalnici arhiva je možno naročiti reprodukcije arhivskega gradiva. Arhiv gradivo lahko fotokopira, fotografira ali skenira.
Če arhiv iz tehničnih razlogov uporabnikom ne more izdelati ustrezne kopije, je možno arhivsko gradivo z dovoljenjem in v spremstvu arhivskega delavca kopirati tudi izven njega.

21. člen
Rok za izdelavo kopij  je odvisen od števila kopij in vrste kopiranja. Naročnik kopij je pred prevzemom dolžan poravnati stroške reproduciranja po veljavnem ceniku arhiva. Uporabnik ne more naročiti novih kopij arhivskega gradiva, dokler ne poravna stroškov iz prejšnjega naročila.

22. člen
Zaradi materialnega varstva arhivskega gradiva (zlasti možnosti poškodb) in drugih objektivnih razlogov ni možno reproducirati kompletnih fondov in zbirk oziroma večjih celot arhivskega gradiva ter  arhivskih popisov in inventarjev. Prav tako ni dovoljeno fotokopirati naslednje zvrsti gradiva:

 • katastrskih map,
 • načrtov (večjih od formata A3 in načrtov na pavs papirju),
 • zemljevidov večjih od A3,
 • listin,
 • dokumentov z vtisnjenimi voščenimi pečati,
 • rokopisov (kodeksov, šolskih kronik,  urbarjev),
 • monografij in serijskih publikacij iz interne knjižnice večjih od formata A3.

23. člen
Uporabnik ima možnost posneti razne katastrske mape, načrte, zemljevide, listine, dokumente z voščenimi pečati, rokopise, urbarje , knjige  v lastni režiji in  z lastno tehnično opremo v arhivu.

24. člen
Z dnem  uveljavitve tega Čitalniškega reda preneha veljati Čitalniški red z dne 30.11.2000.

mag. Drago Trpin
DIREKTOR

Številka: 1/1-14/2007
Datum: 16. 10. 2007