Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

/1947/1952-1955; 0.8 tm (8 škatel); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Zali hrib; 1955: ukinitev

volitve 1952-1955/ upravno-teritorialne zadeve, sprememba krajevnega imena 1952-1955/ občinski organi 1952-1955/ gospodarske organizacije in samostojni zavodi 1952-1955/ društva 1953/ pisarniško poslovanje 1955/ statistika 1952-1955/ zapisniki sej 1952-1955/ verske zadeve 1954/ državljanske zadeve 1953-1954/ javna varnost 1952-1954/ obrt 1952-1954/ kmetijstvo 1952-1955/ gozdarstvo 1953-1954/ trgovina in preskrba 1952-1955/ gostinstvo in turizem 1952-1955/ promet in zveze 1952-1955/ gradbene zadeve 1953-1954/ komunalne zadeve 1952-1955/ stanovanjske zadeve 1952-1955/ finance 1952-1955/ davčne zadeve 1952-1955/ geodetskokatastrske zadeve 1952-1954/ premoženjskopravne zadeve 1952-1954/ zaplembe, agrarne operacije, nacionalizacija, razlastitve, promet z zemljišči in stavbami 1952-1955/ zdravstvo 1952-1955/ socialno varstvo 1952-1955/ šolstvo in ljudskoprosvetno delo 1952-1955/ sodne zadeve 1953-1955/ vojaške zadeve 1952-1955/ davčni razporedi 1953-1955/ finančne evidence 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955